• امروز سه شنبه 27 مهر ماه 1400

درباره ما

سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري در ايران بعنوان متولي اصلي حفظ ، احياء ،توسعه و بهره برداري صحيح و اصولي از منابع طبيعي تجديد شونده اگر چه تا كنون طرحهاي بيشماري را به مرحله اجرا گذاشته است . اما بعلت پراكندگي و وسعت زياد عرصه هاي مرتعي ، جنگلي و بياباني به تنهايي قادر به انجام رساندن چنين رسالت عظيمي نخواهند بود . حفاظت از اين عرصه ها بدون مشاركت مردم امري محال و غير ممكن است و مردم بايستي در كنار طبيعت زيستن را بجاي عليه طبيعت زندگي كردن بياموزند . اگر چه مشاركت مردم از قديم الايام به صور مختلف بويژه در عرصه ها و مناطق روستايي وجود داشته و اكنون هم نمونه هاي مختلفي از آنرا در نقاط مختلف كشور مي توان بر شمرد اما در عرصه منابع طبيعي ضرورت و اهميت آن بيشتر خود نمايي مي كند .